22 novembris 2016

Mērķi

Projekta mērķi:

  • Veicināt mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu konkurētspēju Eiropas tūrisma tirgū un popularizēt mazāk pazīstamus tūrisma galamērķus.
  • Dažādot ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu Eiropā. Projekta laikā tiek izstrādāti jauni mācību ekskursiju maršruti, kas iepazīstinās ar saldumu un konditorejas izstrādājumu ražošanu. Maršrutu mērķauditorija ir profesionālo mācību iestāžu audzēkņi un jomas profesionāļi, kas vēlas pilnveidot savas profesionālās prasmes un gūt arī personisku ceļošanas pieredzi. Ekskursijās ir iekļauta ne tikai saldumu ražotņu apmeklēšana, bet arī iepazīšanās ar valsts kultūru, vēstures mantojumu un dabas dažādību.
  • Izveidot mazo un vidējo uzņēmumu sadarbības platformu. Lai izveidotu mācību ekskursiju maršrutus – jaunus tūrisma piedāvājumus saldumu un konditorejas izstrādājumu jomā, jāsadarbojas virknei mazo un vidējo uzņēmumu. Tirdzniecības un rūpniecības kameru viena no funkcijām ir piedāvāt vidi sadarbības veidošanai starp dažādiem uzņēmumiem.
  • Veicināt starptautisku sadarbību starp tūrisma jomas uzņēmumiem Portugālē, Spānijā un Itālijā. Projekta ietvaros tiks veicināta sadarbība starp dažādiem valsts un privātajiem uzņēmumiem, kas darbojas tūrisma pakalpojumu jomā – transporta pakalpojumu sniedzējiem, viesnīcām, muzejiem, saldumu ražotājiem u.c.
  • Veicināt ilgtermiņa sadarbību starp privātiem un valsts sektora uzņēmumiem: projekta aktivitātes paredz ilgtspējīga sadarbības tīkla izveidi starp privātiem un valsts uzņēmumiem. Sadarbības tīkli ir nozīmīgi, lai nodrošinātu projektā izveidoto maršrutu ilgtspēju un popularizētu projekta rezultātus. Būtiska loma ir vietējām pašvaldībām, kas tiks aicinātas atbalstīt mobilitātes un tūrisma maršrutu izveidi, piedāvājot tehnisku, administratīvu un finansiālu atbalstu. Nevalstiskās organizācijas un sabiedriskās struktūras var sniegt savu ekspertīzi un administratīvo atbalstu. Projekts vēlas izveidot tūrisma produktu un pakalpojumu modeli, kas piemērots jauniešu mērķauditorijai.

Projekta uzdevumi:

  • Sekmēt jauniešu starptautisko mobilitāti Eiropas Savienības teritorijā, piedāvājot jauniešu mērķauditorijai piemērotu tūrisma modeli;
  • Atbalstīt  mazo un vidējo uzņēmēju darbību, lai veidotu jauniešiem pievilcīgus tūrisma maršrutus kā vietējā, tā starptautiskajā mērogā;
  • Sekmēt tūrisma jomas uzņēmumu (īpaši MVU) un jaunatnes organizāciju internacionalizāciju un iesaistīšanos jauniešu tūrisma tirgus attīstībā;
  • Sekmēt dažāda vecuma ceļotājiem piemērotu tūrisma maršrutu izstrādi, atbilstoši to interesēm un vajadzībām;
  • Uzlabot jauniešu tūrisma jomas pārvaldību, sekmējot ilgtspējīgas partnerības vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī.

Attīstīt un pilnveidot jauniešu starptautisko mobilitāšu modeļus. Tas tiks panākts veidojot mācību braucienus kā tūrisma produktu, kas tiks papildināti ar vēsturisko un kultūras mantojuma objektu apskati. Katru no brauciena daļām plānos un piedāvās dažādi uzņēmumi, līdz ar to būs iespējams izveidot personalizētu tūrisma maršrutu, atbilstoši katra klienta vēlmēm.